Szubka, T. (2010). Richard Rorty and the analytic tradition: radical break or partial continuity?. Diametros, (25), 146–158. https://doi.org/10.13153/diam.25.2010.410