Lee, S. P. (2010). Humanitarian intervention - eight theories. Diametros, (23), 22–43. https://doi.org/10.13153/diam.23.2010.380