Kozak, P. (2009). Giorgio Agamben’s biopolitical theology. Diametros, (21), 96–113. https://doi.org/10.13153/diam.21.2009.356