Galewicz, W. (2009). On the research ethics. Diametros, (19), 48–57. https://doi.org/10.13153/diam.19.2009.330