Kuniński, T. (2008). Socrates on law in the Apology and Crito. Diametros, (17), 30–44. https://doi.org/10.13153/diam.17.2008.309