Woleński, J. (2008). Notes on the condition of Polish science. Diametros, (16), 105–114. https://doi.org/10.13153/diam.16.2008.305