Tomaszewska, A. (2013). Is perception concept-dependent according to Kant?. Diametros, (15), 57–73. https://doi.org/10.13153/diam.15.2008.293