Galewicz, W. (2006). Three absolutes. Diametros, (7), 110–117. https://doi.org/10.13153/diam.7.2006.201