Wyrwa, M. (2022). Does the Folk Concept of Phenomenal Consciousness Exist?. Diametros, 19(71), 46–66. https://doi.org/10.33392/diam.1751