Kozyra, W. (2020). Kant on the Jews and their Religion . Diametros, 17(65), 32–55. https://doi.org/10.33392/diam.1540