Kuta, W. (2005). Everything for everyone?. Diametros, (5), 205–206. https://doi.org/10.13153/diam.5.2005.153