Kuniński, M. (2005). Commentary to Paweł Kaczorowski’s remarks. Diametros, (5), 177–178. https://doi.org/10.13153/diam.5.2005.144