Malczewski, J. (2004). Euthanasia: historical aspects of the concept. Diametros, (1), 35–52. https://doi.org/10.13153/diam.1.2004.14