Domaradzki, M. (2018). Primary Substances and Their Homonyms in Aristotle’s Teleology. Diametros, 58(58), 2–17. https://doi.org/10.13153/diam.1281