(1)
Poczobut, R. The Pitfalls of Philosophy (Reply to Tadeusz Szubka). Diametros 2005, 189-192.