(1)
Nowak, S. Wittgenstein 1929-1930 – the Problem of Colour Exclusion (in Polish). Diametros 2019, 55-73.