(1)
Saja, K. Discrimination Against Gay Marriages. A Reply to Tomasz Sieczkowski (in Polish). Diametros 2013, 193-209.