(1)
Malczewski, J. Francis Bacon: Euthanasia or Palliative Care?. Diametros 2004, 74-81.