(1)
Kozak, P. Giorgio Agamben’s Biopolitical Theology. Diametros 2009, 96-113.