(1)
KuniƄski, T. Socrates on Law in the Apology and Crito. Diametros 2008, 30-44.