(1)
Tomaszewska, A. Is Perception Concept-Dependent According to Kant?. Diametros 2013, 57-73.