(1)
Kozyra, W. Kant on the Jews and Their Religion. Diametros 2020, 17, 32-55.