(1)
Domaradzki, M. Primary Substances and Their Homonyms in Aristotle’s Teleology. Diametros 2018, 58, 2-17.