[1]
Miszczyński, R. and Tarnopolski, A. 2005. Philosophy and the mass media. Diametros. 4 (Jun. 2005), 12–28. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.4.2005.97.