[1]
Nowak, S. 2019. Wittgenstein 1929-1930 – the Problem of Colour Exclusion (in Polish). Diametros. 43 (Jul. 2019), 55–73. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.46.2015.836.