[1]
Szawarski, Z. 2004. Bioethics and metaphysics. Diametros. 2 (Dec. 2004), 212–221. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.2.2004.65.