[1]
Olesiak, J. 2011. Knowledge and opinion in Aristotle. Diametros. 27 (Mar. 2011), 170–184. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.27.2011.432.