[1]
Kozak, P. 2009. Giorgio Agamben’s biopolitical theology. Diametros. 21 (Sep. 2009), 96–113. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.21.2009.356.