[1]
Kuniński, T. 2008. Socrates on law in the Apology and Crito. Diametros. 17 (Sep. 2008), 30–44. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.17.2008.309.