[1]
Piątek, Z. 2006. The human condition as the basis for an instrumental attitude of man to the environment. Diametros. 9 (Sep. 2006), 116–125. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.9.2006.254.