[1]
Wyrwa, M. 2022. Does the Folk Concept of Phenomenal Consciousness Exist?. Diametros. 19, 71 (Mar. 2022), 46–66. DOI:https://doi.org/10.33392/diam.1751.