[1]
Malczewski, J. 2004. Euthanasia: historical aspects of the concept. Diametros. 1 (Sep. 2004), 35–52. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.1.2004.14.