[1]
Kuniński, M. 2005. Commentary on Ryszard Legutko’s remarks. Diametros. 5 (Sep. 2005), 148–149. DOI:https://doi.org/10.13153/diam.5.2005.137.